Audítorské služby

 • poskytovanie komplexných audítorských služieb formou priebežného a záverečného auditu účtovných závierok
 • audit výročných správ –  overenie ich súladu s účtovnou závierkou
 • overovanie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky
 • audit špeciálnych zákaziek
 • overovanie finančných správ v súvislosti s čerpaním prostriedkov z EÚ
 • celá činnosť je vykonávaná v súlade so zákonom o audítoroch, medzinárodnými audítorskými štandardami /ISA/ etickým kódexom a vnútornými predpismi SKAU

Poradenstvo

 • ponúkame priamu poradenskú činnosť vo všetkých oblastiach podvojného účtovníctva – špecifické účtovné prípady, účtovná závierka
 • poradenstvo v oblasti daní, pri dosahovaní efektívnej štruktúry daňových nákladov, daňové priznanie,  riadenie daňových rizík
 • poskytujeme pomoc pri zavádzaní efektívnych účtových systémov,   pri zmenách právnej formy spoločností, pri zlúčení, splynutí, rozdelení, predaji podnikov s cieľom znižovania možných rizík
 • spracovanie vnútropodnikových smerníc a poriadkov
 • spolupráca pri výbere najvhodnejšieho softvéru
 • pomoc pri vytváraní a implementácii dlhodobých stratégií v podnikaní
 • odborná pomoc pri vstupe do konkurzu, pri reštrukturalizácii
 • komplexné ekonomické poradenstvo s možnosťou  právnej pomoci

Finančná analýza

 • posúdenie životaschopnosti firmy
 • identifikácia základných rizík, ktoré ovplyvňujú činnosť a výsledky podniku, hodnotenie rizikovosti podniku, eliminovanie vplyvu rizík
 • vypracovanie podnikateľských plánov
 • vypracovanie podkladov pre poskytnutie úverov

Školiaca činnosť

 • špecializované školenia a semináre v oblasti účtovníctva a daní
 • právne minimum pre podnikateľov
 • príprava textov
 • po vzájomnej dohode možnosť aj na vybranú problematiku( manažérske účtovníctvo, odložené dane, účtovná závierka atď)
 • organizovanie dlhodobejších kurzov základov podvojného účtovníctva pre začínajúcich a pokročilých účtovníkov
 • publikačná činnosť

O nás

Spoločnosť EKONAUDIT s.r.o. vznikla v roku 1993 a je jednou z najdlhšie pôsobiacich spoločností na Slovensku v oblasti auditu a ekonomického poradenstva. Má licenciu SKAU č. 22. V spoločnosti pôsobia – certifikovaný audítor, asistenti audítora, správca konkurznej podstaty a právnik. Konateľom spoločnosti je audítorka Ing. Janka Gregorová  – lincencia SKAU č. 72.  Hlavným cieľom spoločnosti  je obojstranná spokojnosť.  Dôkazom toho je dlhodobá spolupráca s mnohými našimi klientmi.

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa o našej spoločnosti a našej práci viac, neváhajte nás kontaktovať.

 

Kontakt

EKONAUDIT s.r.o.

Kvetinová 16

974 01 Banská Bystrica

 

tel:  048/  412 58 06,     0903 504 826

e-mail: ekonaudit@gmail.com